REDFOCUS &CONSULTING RAFAŁ GROMELSKI – Regulamin ogólnych warunków i sklepu www.redfocus.pl/sklep

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy REDFOCUS & CONSULTING RAFAŁ GROMELSKI., zwanej dalej REDFOCUS, a kontrahentami,
zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy.
§ 1. Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej przy pomocy poczty elektronicznej lub za pośrednictwem sklepu internetowego i obowiązują po elektronicznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez REDFOCUS. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej oraz
akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego z podaniem nazwy firmy, adresu, numeru telefonu, numeru faksu oraz nazwiska osoby składającej zamówienie.
3. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do REDFOCUS, REDFOCUS zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do momentu uregulowania zaległych zobowiązań.
4. Zamawiający może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego, do którego znajdują zastosowanie postanowienia „REDFOCUS – Polityka prywatności” oraz postanowienia „REDFOCUS – Regulamin sklepu internetowego” i „Regulamin strony”
§ 2. Termin realizacji i dostawa
1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu elektronicznego potwierdzenia zamówienia przez REDFOCUS.
2. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, (m.in. klęski żywiołowe, itp.) które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których REDFOCUS nie mógł przewidzieć. Dotyczy to także przeszkód spowodowanych przez dostawców REDFOCUS. REDFOCUS zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
3. Po uzgodnieniu z REDFOCUS na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony bezpośrednio przez REDFOCUS lub za pośrednictwem innego przewoźnika.
4. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, REDFOCUS może pokryć koszt dostawy pod 1 adres na terytorium Polski.
5. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru może odbywać się również na koszt i ryzyko Zamawiającego.
6. REDFOCUS nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
7. REDFOCUS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
8. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem par.2 pkt. 10 i par. 4 pkt. 17). W szczególnych przypadkach REDFOCUS może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez REDFOCUS.
9. Zwrot wzoru (rozumiany jako 1 szt. towaru) możliwy jest tylko w przypadku produktów zakupionych w REDFOCUS w terminie 21 dni od daty zakupu, w stanie idealnym, transport na koszt
Zamawiającego. Zwracane wzory będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zwrotu / Reklamacji. W przypadku zwrotu towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Zwrotu / Reklamacji REDFOCUS zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego.
§ 3. Płatności
1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy REDFOCUS a Zamawiającym.
2. W przypadku opóźnień w płatnościach REDFOCUS zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania REDFOCUS ma prawo wstrzymać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru. Zakupiony towar pozostaje własnością REDFOCUS do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
4. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez REDFOCUS w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.
§ 4. Gwarancja, reklamacje
1. REDFOCUS gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru.
2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować REDFOCUS w możliwie najszybszym terminie.
3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
4. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
5. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru REDFOCUS celem potwierdzenia wady.
6. Reklamacje przyjmowane są w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru (decyduje data wpływu reklamacji do REDFOCUS) przez Zamawiającego i rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego formularza zwrotu/reklamacji, dostępnego na stronie www.redfocus.pl
7. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
8. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej.
To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
9. REDFOCUS ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
10. REDFOCUS może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny – w terminie 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez REDFOCUS zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie REDFOCUS. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa REDFOCUS.
11. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
a) nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 7 dni od dnia dostawy lub odbioru osobistego,
b) nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
12. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz REDFOCUS za złożone zamówienie.
13. Odpowiedzialność REDFOCUS z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania REDFOCUS. Odpowiedzialnością REDFOCUS nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność REDFOCUS zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
14. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec REDFOCUS z tytułu rękojmi są wyłączone.
15. REDFOCUS nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
16. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Zwrotu / Reklamacji i pod warunkiem
wcześniejszego, pisemnego (w tym poczta elektroniczna) uzgodnieniu tego faktu z handlowcem REDFOCUS, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca REDFOCUS wyrażające zgodę na zwrot. W przypadku reklamacji towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Zwrotu / Reklamacji oraz bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem, REDFOCUS zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego.
§ 5. Zlecenie usługi znakowania towaru
1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Dział Znakowania REDFOCUS wyłącznie w formie pisemnej lub przez Sklep internetowy.
2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr, pdf z podaniem kolorów według wzornika PANTONE U (wzornik kolorów matowych). Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
3. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
4. Wstępny termin realizacji określany jest przez Dział Znakowania REDFOCUS po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
5. Potwierdzenie terminu realizacji przez REDFOCUS następuje po pisemnej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie przesłanego zdjęcia próbnego produktu lub 1 egzemplarza produktu oznakowanego zgodnie z zatwierdzonym wizualizacją znakowania. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy.
6. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od REDFOCUS, związanych np. z przerwami w dostawie prądu, itp. REDFOCUS zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustąpieniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.
7. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym REDFOCUS ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. REDFOCUS zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
8. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE C, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
9. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
10. REDFOCUS nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. REDFOCUS nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez REDFOCUS w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
12. Produkty oryginalnie zapakowane w indywidualne woreczki nie są ponownie w nie pakowane po wykonanej usłudze nadruku. Klient oczekujący ponownego zapakowania po nadruku powinien wycenić wcześniej taką dodatkową usługę oraz zamówić ją jednocześnie z usługą znakowania
§ 6. Ustalenia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w/w ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku
braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby REDFOCUS.
3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w REDFOCUS Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.
4. Szczegółowe informacje na temat zmian regulaminu „REDFOCUS – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej www.redfocus.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie  zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby REDFOCUS) lub elektronicznie na adres biuro@redfocus.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści regulaminu „REDFOCUS – OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY”
 
REDFOCUS – Regulamin sklepu internetowego
§ 1.
1. Sklep internetowy prowadzony jest przez REDFOCUS z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Branickiego 14/55a, 02-872 Warszawa, zarejestrowany jako  jednoosobowa działalność gospodarcza pod numerem, numer REGON 146269091, numer NIP 841 148 39 49, (dalej REDFOCUS ).
2. Sklep internetowy (dalej Sklep) działa pod adresem www.redfocus.pl.
3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów (dalej Towary) i usług znakowania (dalej Usługi) będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.redfocus.pl
4. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady sprzedaży w Sklepie.
5. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.
6. Sprzedaż prowadzona przez Sklep realizowana jest na podstawie niniejszego Regulaminu oraz w oparciu o „REDFOCUS -OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” (dalej OWW).
§ 2.
1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest dostęp do modułu Sklepu na stronie www.redfocus.pl po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia.
REDFOCUS zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji i/lub czasowego wyłączenia dostępu do modułu Sklepu na www.redfocus.pl.
2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w piątek, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie  zostało złożone.
3. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia.
Po złożeniu zamówienia następuje jego weryfikacja. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w całości, REDFOCUS informuje Zamawiającego o szczegółach i Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie lub anulowaniu zamówienia.
4. Po przyjęciu zamówienia do realizacji Zamawiający otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia przez REDFOCUS.
5. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, cofnięcie całości zamówienia).
6. REDFOCUS zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.
W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu na stronie internetowej Sklepu z rzeczywistością.
7. Zamawiający może wycofać zamówienie na zasadach określonych w OWW.
§3.
1. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. REDFOCUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia złożenia zamówienia z wyłączeniem przypadków z par.2 pkt.6.
2. Ceny towarów i usług nie zawierają kosztów dostawy.
3. REDFOCUS wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
4. Forma płatności zależy od warunków płatności ustalonych pomiędzy Zamawiającym a REDFOCUS.
§ 4.
1. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający.
2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. Standardowy koszt dostawy (transport 1 paczki do 30 kg do 1 miejsca w Polsce) zostanie doliczony do zamówienia, a następnie po zweryfikowaniu przez REDFOCUS zostanie potwierdzony lub zaktualizowany w potwierdzeniu realizacji zamówienia.
4. W przypadku, gdy wartość towarów na zamówieniu (z wyłączeniem usług) wynosi co najmniej 1000 złotych netto, koszty dostawy ponosi REDFOCUS.
5. Termin realizacji zamówienia, umieszczony w podsumowaniu zamówienia w Sklepie, jest prawdopodobnym terminem wysyłki towaru z REDFCOUS.
§ 5.
1. Sklep zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany cen (w tym ceny transportu) oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu,
b) wycofania poszczególnych Towarów i Usług z oferty Sklepu,
c) wprowadzania nowych Towarów i Usług do oferty Sklepu,
d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany obowiązują od chwili ich umieszczenia na stronie internetowej www.redfocus.pl
3. Szczegółowe informacje na temat zmian Regulaminu będą zamieszczane każdorazowo na witrynie internetowej
www.axpol.com.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w Regulaminie zmiany, może złożyć na piśmie
(decyduje data wpływu do siedziby REDFOCUS) lub elektronicznie na adres biuro@redfocus.pl sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni od daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej witrynie internetowej.
Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści Regulaminu.
§ 6.
1. Zamawiający wysyłając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz OWW i je akceptuje. Strony obowiązuje brzmienie Regulaminu i OWW z momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wszelkie spory związane z działalnością Sklepu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w formie negocjacji. W razie niedojścia Stron do porozumienia wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby REDFOCUS
3. Do umowy sprzedaży Towarów i Usług w Sklepie stosuje się prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
4. Zasady dotyczące gwarancji i reklamacji zostały określone w OWW.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się także postanowienia OWW.
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady działalności Sklepu. Treść niniejszego  Regulaminu jest udostępniona Klientom w siedzibie REDFOCUS ul. Branickiego 14/59, 02-972 Warszawa oraz na stronie internetowej www.redfocus.pl
Warszawa 2023-12-20
Shopping Cart